9 Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?

Jer.17:9

ZDlogo

Kā klausīties izskaidrojošo sprediķi

Bibliskai sludināšanai ir sevišķi svarīga nozīme mūsu vietējās draudzes dzīvē. Iemesls tam ir, ka patiesība par Svētajiem Rakstiem ir galvenais instruments, ar kuru Dievs piepilda garīgās atdzimšanas procesu un dvēseļu formēšanu. Bībele saka, ka garīgā atdzimšana (Jēkaba ​​1:18), garīgā izaugsme (1 Pet. 2:1-3), svētdarīšana (Jāņa 17:17), garīgā atbrīvošanās (Jāņa 8:31-32), un garīgais briedums (2 Tim 3:16-17), ir iespējamas tikai tad, kad iedarbojas uz cilvēku ar absolūto patiesību, kuru nes Dieva Vārds.

Nav neviena cita instrumenta, kā tikai Dieva Vārds, kas var izmainīt ticīga cilvēka dvēseli.      

.... lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, 
līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.  ” Ef.4:13,14

Visefektīvāk šo kalpošanu ( lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu) var īstenot ar ekspozitīvo (izskaidrojošo) svētrunu. Tādēļ arī mūsu draudzē šis veids ir atzīts par vienīgo veidu kalpojot ar Vārdu.

              

I. Kas ir izskaidrojošā bibliskā svētruna (ekspozīcija)?

Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva Vārda.                                                                                                      1.Pēt.1:23                                      

                                                                                                                              

Izskaidrojošā bibliskā svētruna ir:

 • Precīzs lasījums, kontekstuāls iztulkojums un Rakstu pielietojums dzīvē.
 • Bībeles teksta analīze, pielietojot vēsturisko un gramatisko izpēti.
 • Tā ir kāda Rakstu vieta, kuru konsekventi izskaidro tā, kā to saprot tās autors un objektīvi pareizs Dieva Vārda patiesību pielietojums mūsu dzīvē.

(Dievs ir autors, bet Viņš ir izdvesis Savu Vārdu caur cilvēkiem, kuri to ir pierakstījuši).

Ko dara izskaidrojošā svētruna:

 • Atklāj Bībeles ideju Rakstu secībā.
 • Uzsver Bībeles, bet ne sludinātāja autoritāti.
 • Ceļ draudzei zināšanas par Rakstiem.
 • Māca draudzi(iekaitot sludinātāju) domāt un dzīvot bibliski.
 • Liek pievērst uzmanību grūtajiem tekstiem un neapiet tos.
 • Pareizi formē mūsu domāšanu, secinājumus un aicina uz svētu dzīvi.

       Bībele ir pietiekama draudzei, kuru ir izveidojis Dievs, bet nepietiekama draudzēm, kuras ir radījuši cilvēki.

II.   Kāds ir labs svētrunu klausītājs ?

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.                                                                                                       Jņ.5:24

 • Atdzimis klausītājs

Galvenā liecība atdzimušajam cilvēkam ir - mīlestība uz Rakstiem. Kamēr Svētais Gars neatdzīvina cilvēku, bibliska svētruna viņam ir garlaicīga un nesaprotama. Bet atdzimis kristietis saprot svētrunas Vārdu, tā viņam ir svarīga un nepieciešama, jo tā atstāj pārveidojošu iespaidu uz viņa dvēseli.

 • Uzmanīgs klausītājs

Kad sludinātājs izskaidro Dieva Vārdu, tas ir visefektīvākais veids kā Dievs runā uz draudzi.

 • Pazemīgs klausītājs ir tāds:

- kurš apzinās savu gara nabadzību (Mt.5:3)                                

            - kurš apzinās savu vajadzību, lai viņu pamāca (Ec 3:21; Kol 2:2,3)

            - kurš apzinās savu vājumu un nespēku (2.Kor 12:10)

            - kurš nespēj nodzīvot taisnotu dzīvi bez Dieva žēlastības.(Ef.2:1-5)

            - kurš pieņem Dieva žēlastību kā audzinātāju svētai dzīvei (Titam 2:11,12)

 • Domājošs un spējīgs salīdzināt dzirdēto ar Rakstiem

Viņš nepieņem sludināto vārdu, kā pašu par sevi saprotamu lietu – akli, bet rūpīgi klausoties un analizējot dzirdēto, pārdomā un uzmana, vai pareizi tiek sludināts no kanceles.

Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.

                                                                                                                                              Apd.17:11                                                                                                                                                                                                                                

III.   Kas traucē klausīties svētrunu?

Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotamu, tāpēc ka jūs esat kūtri palikuši dzirdēt.                                                                                                                                                          Ebr.5:11

 • Grēks - tas dara sirdi cietu , kura nespējīgu uzņemt Dieva Vārdu.
 • Zema izpratne par svētrunas svarīgumu – pretēji tam, ka Dievs ir nolicis svētrunu dievkalpojuma centrālajā vietā.
 • Lepnums, pašpietiekamība. Neeksistē autoritātes, tiek atraidīta pamācība.
 • Maldīgi uzskati par Bībeles patiesībām. Šie uzskati ir izveidojušies no maldu mācībām, no grāmatām, filmām, interneta un tt.

Kristietis bez pareizas bibliskas mācības ir uzņēmis sagrozītu Bībeles doktrīnu kā patiesību. Tic un sadzīvo ar to gadiem ilgi, kā rezultātā, vairs nespēj koncentrēties uz izskaidrojošo sprediķi, jo visa viņa būtība tam pretojas. Viņam ir grūti pieņemt, ka atziņas par Bībeles doktrīnām un patiesībām ir bijušas maldīgas.

 • Ikdienas pasaulīgās problēmas - konflikti, parādi, sadzīves situācijas, iemīlēšanas....
 • Nemierīga situācija telpā – troksnis, bērnu rosīšanās, staigāšana ...
 • Fiziskais stāvoklis – sāpes, nogurums, vājums...
 • Nenopietns garstāvoklis – miesīgs uzbudinājums, miesīgas blakus domas....

IV.   Kā sagatavoties klausīties svētrunu ?

Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai mūsu Kunga vārds turpina savu gaitu un manto godu tāpat kā pie jums  un lai mēs tiekam paglābti no nekrietnajiem, ļaunajiem cilvēkiem: ne jau visiem ir ticība.                                                                                                                                                                                                                                                                    2.Tes.3:1.2              

                                                                                                                                    

 • Izslēdziet mobīlo un nolieciet to malā, neturiet rokās.
 • Regulāri lasiet Bībeli un pārdomājiet nedēļas laikā pēdējo sprediķi – tas dos jums slāpes dzirdēt Dieva Vārdu svētdienas dievkalpojumā. Bez laba - personīgā laika Bībeles lasīšanai, nemēdz būt laba - publiska klausīšanās dievkalpojuma laikā.
 • Lūdziet Dievu visu nedēļu – par sevi un par sludinātāju. Par ko lūgsieties, to arī saņemsiet svētdien.
 • Izmeklējiet sevi, nožēlojiet grēkus – nav iespējams dzirdēt Dieva patiesības, atrodoties grēkā.
 • Samaziniet laiku ko veltat TV, internetam, radio, preses izdevumiem ikdienā, bet koncentrējieties aktīvai klausīšanai un analītiskai domāšanai. Dariet svētdienu un dievkalpojumu par vissvarīgāko dienu un notikumu. Esiet sestdienas vakarā mājās, sagatavojiet sevi dievkalpojumam. Svētdiena sākas sestdien.
 • Visu sagatavojiet jau sestdien – lai nebūtu steigas (apģērbu, Bībeli, ziedojumu, transportu...)
 • Paēdiet sātīgas brokastis – klausīties uz tukšu vēderu svētrunu ir grūti.
 • Ceļā uz dievkalpojumu esiet labā garstāvoklī – cits citu lapni uzlūkojiet, nerunājiet par pasaulīgām lietām, lūdziet savās sirdīs.
 • Ierodieties uz dievkalpojumu ātrāk, nenonokavējiet sākumu.
 • Neizlaižiet savas sapulces. Nemeklējiet iemeslus lai nebūtu, bet meklējiet iemeslus lai piedalītos. Izlaižot svētrunu, jūs būtiski pazaudēsiet svarīgu informāciju un nesaņemsiet pamācību, kas bija domāta tieši jums no Dieva. Tiek pazaudēts dārgums.
 • Dziediet, lūdziet, slavējiet, priecājieties par to, ka piedalieties dievkalpojumā – to dariet no visas sirds!
 • Aktīvi izrādiet ienteresi svētrunas laikā: atbildiet uz zālē vērstiem jautājumiem, citējiet Rakstu vietas ar mācītāju. Jūsu reakcija ir ļoti svarīga arī pašam mācītājam un apkārtējiem. Sekojiet tekstam savā Bībelē - lasiet kopā, konspektējiet dzirdēto, jo tas jums labāk palīdzēs atcerēties svētrunu un stāstīt par to citiem.
 • Māciet bērniem klausīties svētrunā, nevis spēlēties.

                   “Pasludināt Dieva Vārdu un klausīties to – tas ir liels darbs” (Augustīns)

V.   Kā reaģēt uz svētrunu?

Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.                                                                                                                                                                       Mt.7:24

                                

Ko darīt svētdien?

 • Pēc dievkalpojuma pārrunājiet ar mācītāju, vai citiem draudzes locekļiem – kādas tieši patiesības jūs ir uzrunājušas?
 • Pārrunājiet svētrunu savā ģimenē– par ko tā bija, ko Dievs ir atklājis, kā praktiski tā iespaidos jūsu dzīvi?
 • Lūdziet viens par otru, pateicieties Dievam par dzirdēto Vārdu un lūdziet, lai Dievs dāvā gribu un spēku to pielietot jūsu dzīvē.

Ko darīt nedēļas laikā?

 • Vēlreiz pārlasiet Rakstus, kā arī savus svētrunas konspektus.
 • Uzrakstiet konkrētas atbildes uz jautājumiem:

   a) kādas izmaiņas Dievs no manis gaida? ( doktrinālajos jautājumos, uzvedībā,  

       attiecībās)

   b) kādam jābūt pirmajam solim?

   d) kad un kā es to izdarīšu ?

 • Piedalieties mazajās grupās , jo tas ir vislabākais veids, kā sākt garīgi augt. Kopā ar brāļiem un māsām, kas pamāca viens otru Dieva Vārda patiesībās, uzmundrina un aizlūdz, ir iespējams labāk atmaskot grēku un nākt patiesā nožēlā Dieva priekšā.
 • Sāciet jau sagatavot savu sirdi, lai aktīvi klausītos svētdienas svētrunu !

                         Klausīties svētrunu vajag tā, it kā no tās būtu atkarīga jūsu dzīve !!!

VI.   Kā reaģēt uz sprediķi, kas nes maldus ?

bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības. 
No tā daži ir noklīduši un nogriezušies uz tukšu izrunāšanos, 
gribēdami būt bauslības mācītāji, bet nesaprazdami ne to, ko saka, nedz to, ko daži apgalvo. 

                                                                                                                   1.Tim.1:5-7

 • Jāmēģinā saprast, kāpēc sludinātājs ir nonācis līdz nepareizai izpratnei par Bībeli ? Lūdziet par viņu, lai Dievs apskaidro sirdi un prātu saprast Dieva Vārdu -

....pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu.                                                                                                                                                  Kol.1:9b

Uzdodiet sev jautājumu:

 • Vai šī mācība ko sludina ir balstīta uz Bībeli?
 • Vai šī mācība ved pie Jēzu Kristu?
 • Vai šī mācība saskan ar Bībeles patiesībām (doktrīnām)?
 • Vai šī mācība veicina dievbijīgu izaugsmi uz svētu dzīvi?
 • Vai šī mācība stiprina vienotību un garīgu briedumu Jēzū Kristū?
 • Vai sludinātājs meklē pazemīgu attieksmi pret Dievu un kalpošanu cilvēkiem?
 • Vai sludinātājs ir brīvs no mīlestības uz naudu un tās pazudinošo efektu ?
 • Kāda ir šī sludinātāja Evaņģēlija vēsts? Vai viņš paskaidro to bibliski pareizi un skaidri saprotami? Uz ko tā ir balstīta :

                                       a) uz glābšanu - savu labo darbu dēļ?

                                       b) uz glābšanu - no nepelnītas Dieva žēlastības ?

 • Pieņemt izlasīto tekstu no Rakstiem un izskaidrot to pareizi sev pašam.
 • Mēģiniet uzrunāt sludinātāju un kristīgā mīlestībā norādīt uz pamanītām nepilnībām vai kļūdām.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 309 viesi un nav reģistrētu lietotāju