35 Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. 
36 Bet Es jums to esmu sacījis: jūs to esat redzējuši, bet neticat. 

Jņ.6:35-36

ZDlogo

16.07.17.Apd.5:11-20_Evaņģēlija spēks (27)

video11 Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. 
12 Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā; un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. 

11 Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja. 
12 Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā; un visi vienprātīgi bija kopā Salamana ailē. 
13 No pārējiem neviens neiedrošinājās ar viņiem biedroties, bet ļaudis tos augsti cienīja. 
14 Un vēl vairāk pievienojās tādu, kas ticēja Tam Kungam, pulks vīru un sievu, 
15 tā ka arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai, Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. 
16 Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzālemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti. 
17 Bet augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, kas ap viņu bija, dusmās iedegušies, 
18 apcietināja apustuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. 
19 Bet Tā Kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un, tos izvedis, sacīja: 
20 "Ejiet, nostājieties Templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus!"