Un Ījabs atbildēja Tam Kungam un sacīja: 
 "Es zinu, ka Tu visu spēj un Tev nav nekāds nodoms neizpildāms.                                                   (Ījaba 42:1,2)

ZDlogo

Psalmi

24.12.2017. Psalms 104

1 Teici To Kungu, mana dvēsele! Kungs, mans Dievs, cik Tu esi liels, cildenumā un godībā tērpies.
2 Tu ģērbies gaismā kā tērpā, Tu izplet debesis kā telts segu.

Lasīt tālāk ...

17.12.2017. Psalms 103

1 Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu!
2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!

Lasīt tālāk ...

10.12.2017. Psalms 102

1 Nelaimīga cilvēka lūgšana, kad tas izmisumā nāk ar savām žēlabām Tā Kunga priekšā.
2 Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu, manas vaimanas lai nāk Tavā priekšā!

Lasīt tālāk ...

3.12.2017. Psalms 101

1 Dāvida psalms. Es dziedāšu par žēlastību un tiesisku taisnību; Tev, Kungs, es dziedāšu slavu!
2 Es centīšos palikt uz nenoziedzības ceļa. Kad nāksi Tu pie manis? Es staigāšu ar skaidru sirdi tavā namā.

Lasīt tālāk ...

19.11.2017. Psalms 99

1 Tas Kungs ir kļuvis ķēniņš - tautas lai dreb! Viņš sēž pār ķerubiem - zeme lai trīc!
2 Tas Kungs ir liels Ciānā, un Viņš augsti pacelts pār visām tautām.

Lasīt tālāk ...

12.11.2017. Psalms 98

1 Dziesma. Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus! Viņam palīdzējusi gūt uzvaru Viņa labā roka, Viņa svētais elkonis.
2 Tas Kungs ir zināmu darījis Savu palīdzīgo un svētīgo rīcību, tautu priekšā Viņš ir atklājis Savu taisnīgumu.

Lasīt tālāk ...

05.11.17. Psalms 97

1 Tas Kungs ir ķēniņš! Lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā!
2 Padebeši un tumsa ir ap Viņu, taisnība un tiesa ir Viņa troņa balsti.

Lasīt tālāk ...

29.10.17. Psalms 96

1 Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam, visa pasaule!
2 Dziediet Tam Kungam, teiciet Viņa Vārdu, sludiniet dienu no dienas Viņa pestīšanu!

Lasīt tālāk ...

22.10.17. Psalms 95

1 Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!
2 Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām!

Lasīt tālāk ...

08.10.17. Psalms 93

1 Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. 
2 Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām, Tu, Dievs, esi no mūžības uz mūžību. 

Lasīt tālāk ...

24.09.17. Psalms 91

1 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, 
2 tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!" 

Lasīt tālāk ...

17.09.17. Psalms 90.

1 Mozus, Dieva vīra, lūgšana. 
2 Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs! 

Lasīt tālāk ...

10.09.17. Psalms 89.

1 Ezrahieša Etana gudrības dziesma. 
2 Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti Tavu uzticību radu radiem, 

Lasīt tālāk ...

03.09.17.Psalms 88

1 Dziesma. Koraha dēlu dziesma. Dziedātāju vadonim. Ezrahieša Hemana pamācības dziesma. 
2 Kungs Dievs, mans Pestītājs, caurām dienām un naktīm es Tevi piesaucu. 

Lasīt tālāk ...

27.08.17. Psalms 87

1 Koraha dēlu dziesma. Dieva Tā Kunga pilsēta ir dibināta uz svētiem kalniem. 
2 Tas Kungs mīl Ciānas vārtus vairāk par visiem Jēkaba mājokļiem. 

Lasīt tālāk ...

13.08.17. Psalms 86

1 Dāvida lūgšana. Kungs, pagriez Savu ausi, paklausi mani, jo es esmu bēdīgs un nabags! 
2 Pasargi manu dvēseli, jo es Tevi bīstos; palīdzi Savam kalpam, kas uz Tevi paļaujas! 

Lasīt tālāk ...

16.07.17. Psalms 82

1 Asafa dziesma. - Dievs stāv vareno sanāksmē, Viņš tiesas kungiem tur tiesu: 
2 "Cik ilgi vēl jūs tiesāsit netaisni un atbalstīsit bezdievjus? (Sela.) 

Lasīt tālāk ...