Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.     

                                                                                                                                    Jesaja 42:8

ZDlogo

Psalmi

02.07.17. Psalms 80

1 Dziedātāju vadonim. Pēc meldijas "Lilijas skaidrumā ir liecība". Asafa dziesma. 
2 Israēla gans, klausies, Tu, kas Jāzepu vadi kā avis! Tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar spožumu! 

Lasīt tālāk ...

25.06.17. Psalms 79

1 Asafa dziesma. Ak, Dievs, tautas ir ielauzušās Tavā mantojumā, likušas negodā Tavu svētnīcu, padarījušas Jeruzālemi par drupu kaudzi; 
2 Tavu kalpu līķus viņi ir devuši par barību putniem zem debess, Tavu svēto miemjsas - lauku zvēriem. 

Lasīt tālāk ...

18.06.17. Psalms 78

1 Asafa pamācība. Klausies, mana tauta, manu mācību, atveriet savas ausis manas mutes vārdiem! 
2 Es atdarīšu savu muti runai ar sakāmiem vārdiem, stāstīšu senlaiku mīklas. 

Lasīt tālāk ...

11.06.17. Psalms 77

1 Asafa dziesma jedutuniešu dziedātāju vadonim. 
2 Es piesaucu skaļā balsī Dievu un kliedzu pēc Viņa, es saucu Dievu, un Viņš klausās uz mani! 

Lasīt tālāk ...

28.05.17. Psalms 75

1 Dziesma dziedātāju vadonim. Pēc meldijas "Nepazudini!". Asafa psalms. 
2 Mēs Tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies Tev! Tavi brīnuma darbi liecina, ka Tavs Vārds ir mums tuvu. 

Lasīt tālāk ...

21.05.17.Psalms 74

1 Asafa pamācības dziesma. Kādēļ Tu, ak, Dievs, mūs esi atstūmis uz mūžīgiem laikiem, un kāpēc Tavas dusmas kūp pār Tavas ganības avīm? 
2 Piemini Savus ļaudis, ko Tu esi mantojis jau sensenos laikos, ko Tu Sev ar burtogu ieguvi kā Savu īpašuma daļu, kā tieši Tev piederīgu tautu līdz ar Ciānas kalnu, kur Tu mājo! 

Lasīt tālāk ...

14.05.17. Psalms 73

1 Asafa dziesma. Tiešām, vēlīgs ir Dievs Israēlam, tiem, kam sirdis ir šķīstas. 
2 Bet es - es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta, 

Lasīt tālāk ...

07.05.17. Psalms 72

1 Salamana dziesma. Dievs, piešķir Savu taisnīgo tiesneša spēju ķēniņam un Savu taisnīgumu ķēniņa dēlam, 
2 lai viņš tiesā Tavu tautu taisnībā un Tavus mazos ļaudis pēc tiesas, 

Lasīt tālāk ...

30.04.17.Psalms 71

1 Uz Tevi, Kungs, es paļaujos, neliec nemūžam krist man kaunā! 
2 Glāb mani Savā taisnībā un atsvabini mani! Piegriez man Savu ausi un palīdzi man! 

Lasīt tālāk ...

02.04.17. Psalms 68

1 Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma. Psalms.
2 Dievs ceļas, Viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, Viņa nīdēji un nicinātāji bēg no Viņa vaiga.

Lasīt tālāk ...

12.03.17. Psalms 67

1 Dziesma dziedātāju vadonim ar cītarām. Psalms.
2 Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai Viņš apgaismo Savu vaigu pār mums! (Sela.)

Lasīt tālāk ...

26.02.17.Psalms 63

1 Dāvida dziesma, kad viņš bija Jūdas tuksnesī.
2 Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens.

Lasīt tālāk ...

19.02.17.Psalms 62

1 Dziedātāju vadonim Jedutunam. Dāvida dziesma.
2 Tiešām, mana dvēsele ir klusu savā svētcerē uz Dievu, no Viņa nāk man palīdzība!

Lasīt tālāk ...

05.02.17.Psalms 60

1 Dziedātāju vadonim pēc meldijas "Lilija ir liecība". Dāvida "miktam" mācībai,
2 kad viņš karoja ar Mezopotāmijas aramiešiem un ar Cobas aramiešiem un kad Joābs atgriezās...

Lasīt tālāk ...

22.01.17. Psalms 58

1 Dziedātāju vadonim pēc meldijas "Nepazudini!". Dāvida dziesma.
2 Vai jūs patiesi spriežat taisnu tiesu, jūs Dieva ieceltie varenie? Vai taisnīgi tiesājat cilvēku bērnus?

Lasīt tālāk ...

15.01.2017. Psalms 57

1 Dziedātāju vadonim pēc meldijas "Nepazudini!". Dāvida "miktam", kad viņš bēga no Saula alā.
2 Apžēlojies par mani, ak, Dievs, apžēlojies par mani! Jo pie Tevis meklē patvērumu mana dvēsele...

Lasīt tālāk ...

08.01.2017. Psalms 56

1 Dziedātāju vadonim pēc meldijas "Mēmais balodis svešumā". Dāvida "miktam", kad filistieši viņu Gātā apcietināja.
2 Apžēlojies par mani, ak, Dievs, jo cilvēki grib mani iznīcināt! Pretinieks man uzmācas ik dienas.

Lasīt tālāk ...

01.01.2017. Psalms 55

1 Dziedātāju vadonim uz cītarām. Dāvida mācības dziesma.
2 Sadzirdi, ak, Dievs, manu lūgšanu un neesi nedzirdīgs pret manas sirds nopūtām!

Lasīt tālāk ...