35 Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. 
36 Bet Es jums to esmu sacījis: jūs to esat redzējuši, bet neticat. 

Jņ.6:35-36

ZDlogo

Psalmi

5.05.2019. Psalms 1

1 Divi dzīves ceļi
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā,

Lasīt tālāk ...

28.04.2019. Psalms 150

1 Visi, kam dvaša, lai teic To Kungu
Alelujā! Teiciet Dievu Viņa svētajā vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīgajā cietoksnī - debesu izplatījumā!

Lasīt tālāk ...

17.03.2019. Psalms 145

1 Žēlīgs un sirdsžēlīgs ir Tas Kungs
Dāvida slavas dziesma. Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!

Lasīt tālāk ...

10.03.2019. Psalms 144

1 Pateicība un lūgšana
Dāvida psalms. Slavēts lai ir Tas Kungs, mana klints, kas māca manām rokām cīņas mākslu un dara manus pirkstus vingrus karam!

Lasīt tālāk ...

3.03.2019. Psalms 143

1 Grēku sūdzēšana un lūgšana pēc palīga
Dāvida psalms. Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu, ņem vērā manas sirds lūgšanas balsi pēc Savas patiesības un uzklausi mani pēc Savas taisnības!

Lasīt tālāk ...

27.01.2019. Psalms 138

1 Pateicība Dievam par Viņa žēlastības dāvanām
Dāvida psalms. Es Tevi, Kungs, teikšu no visas sirds, es dievu priekšā Tev dziedāšu slavas dziesmas;

Lasīt tālāk ...

9.12.2018. Psalms 131

1 Lūgšana sirds pazemībā
Dāvida svētceļnieku dziesma. Mana sirds, Kungs, nav lepna, un manas acis nav augstprātīgas. Es netīkoju pēc lielām lietām, kas man būtu par augstām.

Lasīt tālāk ...